PRIVACY REGLEMENT EVERYTISING WEBDESIGN

 

 

 

Everytising hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens van abonnees op nieuwsbrieven en websitebezoekers. Wij zetten ons in om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We handelen conform de professionele richtlijnen en beroepscodes, en conform de wetgeving AVG.  

Wanneer leggen wij gegevens van u vast?

Als u zich abonneert op een nieuwsbrief en uw bestanden upload voor aanvraag offerte of als deze bedoelt zijn voor uitwerken van een te leveren dienst  

Welke gegevens leggen wij vast?

Wij kunnen persoonsgegevens van u vastleggen zoals uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres en de door u toegezonden bestanden in de upload.  

Het gebruik van cookies

Everytising houdt gegevens bij van het bezoek op de website door gebruik te maken van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. In een cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren zodat u niet telkens opnieuw dezelfde informatie hoeft in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker en wordt een goede technische werking behouden. U kan zelf bepalen hoe er met cookies moet worden omgegaan. U kan uw browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor:  
– Het versturen van een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.
– Het maken van offertes en presentaties
– Analyses om de dienstverlening te verbeteren.
– Het maken van een factuur.
– Het controleren van betalingen.
– Het sturen van nieuwsbrieven wanneer u zich hierop heeft geabonneerd en het doen van specifieke aanbiedingen. Hiervoor kunnen we gebruik maken van email, nieuwsbrief, Facebook.  

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Everytising gebonden en houdt zich aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Indien er (weer) ontwikkelingen daarin zijn, heeft Everytising het recht om wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.  

Verstrekking van uw gegevens aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, verstrekken wij niet aan derde partijen. Wel werken wij uitsluitend samen met andere partijen om de dienstverlening te bevorderen: zoals een bank voor het verwerken van betalingen en een lijstmanager voor het (beveiligd) opslaan van persoonsgegevens en versturen van de nieuwsbrief. Deze derden verwerken alleen gegevens voor zover dat voor de dienstverlening nodig is en conform de actuele wetgeving.  Met deze partijen zijn/worden verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Bewaartermijn

Everytising bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van wat de wet vereist.  

Beveiliging Om uw persoonsgegevens te beschermen hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; – Gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; – We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; – Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; – We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.  

Rechten betreft u gegevens U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf. U kunt op de site van Rijksoverheid lezen hoe u dit veilig kunt doen. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op.

Contactpersoon:
J.H.S. van der Sluis

Email: admin@everytising.eu
Tel: 06 – 24 800 870